Avløserlaget i Lillehammerregionen

 

Avløserordningen


Avløserordningen 
en viktig del av velferdsordningene i landbruket, og består av to ordninger:  Tilskudd til leid hjelp ved ferie/fritid og tilskudd til leid hjelp (inkl. landbruksvikar) ved sykdom m.v.  Avløserordningene var i sin tid bakgrunnen for at avløserlagene ble etablert.  Avløserlagenes oppgave var å legge til rette for at bønder med husdyrhold skulle kunne få ferie, ordnet fritid og hjelp til avlastning i onnetider.  Likeså at bønder skulle sikres nødvendig hjelp i forbindelse med sykdom og andre akuttsituasjoner på gården.
Våre gjøremål i forbindelse med avløserordningene er fortsatt  vår primære oppgave.  Det er ett viktig mål for oss at vår satsing på andre områder ikke skal bli en erstatning,  men ett tillegg til disse primæroppgavene.

 

Våre hovedoppgaver i forbindelse med avløserordningene er å:

– Skaffe arbeidskraft/avløsere og formidle disse til husdyrbrukere innen vårt område.
– Stå som arbeidsgiver for ansatte med ansvar for lønn, feriepenger, skatt, arb.g.avg. og ellers alle personalforhold.
– Bistå bøndene (andelseiere) med dokumentasjon og søknader både ved ferie/fritid og sykdom m.v.
– Informere om ordningene og legge til rette for at bønder kan få nyttet ordningene på en enkel og rasjonell måte.